Přidejte se k nám

Jste obyvatel města Ivančice a aktivně se zajímáte o dění v našem městě a nejsou vám lhostejné investice města a rádi byste viděli více do karet?

Spojme se do politického uskupení a kandidujme do zastupitelstva v roce 2022

Pomozme s digitalizací obce v zájmu větší transparentnosti plánovaných akcí a přibližme se více digitální době.

Řešme reálné problémy obce

  • absolutní nedostatek stavebních parcel pro bydlení
  • stavební parcely pro průmysl - nová pracovní místa pro občany
  • nevyhazujme finance za předražený hlídač občanů - předražený provoz i pořízení kamerového systému
  • dokončení rekonstrukcí na Besedním domě a vrácení kulturního života do města
  • výstavba parků pro volný čas (vzorem nám mohou být Oslavany)
  • na další nápady potřebujeme i vás! přidejte se k nám

Kontaktujte nás

Napište nám ve zkratce něco o sobě, co a kde děláte a jaký můžete mít přínos pro obec (jaká část Ivančic). Pokud máte i politické ambice, napište je (název strany / člen / podporovatel).

Na email: [email protected]

Zastupitelstvo města Ivančice (dále jen zastupitelstvo) má 15 členů.

Zastupitelstvo se schází podle potřeby, nejméně jedenkrát za 3 měsíce. Zasedání zastupitelstva jsou veřejná, k platnému usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jeho členů. O průběhu jeho zasedání se pořizuje zápis, který je vyvěšen na informační tabuli a k nahlédnutí je uložen na sekretariátu tajemníka městského úřadu.

Pravomoci vyhrazené zastupitelstvu jsou uvedeny v § 84 a § 85 zákona o obcích. Zastupitelstvo rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti města, v přenesené působnosti jen pokud tak stanoví zákon. Zastupitelstvo vydává obecně závazné vyhlášky města, kterými může ukládat povinnosti v samostatné působnosti.

https://ivancice.cz/ivancice/mesto/zastupitelstvo-mesta/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Volby_do_zastupitelstev_obcí_v_Česku