Stavební pozemky města Ivančice - Pod Jakubem nebudou zastavěny - město je chce pronajmout

Stavební pozemky města Ivančice - Pod Jakubem nebudou zastavěny - město je chce pronajmout
Minimální cena pronájmu je 20,- Kč/m2 /rok.

EDIT: je dokonáno, rada města schválila pronájem stavebních pozemků do roku 2032. Stavět se tedy opět nebude!

Ceny nemovitostí v ČR jsou jedny z nejvyšších v EU. Dokonce jsme se vyšplhali na 2. nejdražší zemi. Je jednoznačné, že je nedostatek bytů i domů, proto je potřeba podpořit výstavbu. Ivančice jdou však směrem opačným a své zastavitelné pozemky raději dají k pronájmu nejspíše pouze jako "zahrádky".

Plocha Z111 - plochy veřejných prostranství (cesta) a Z61 - plochy smíšené obytné městské (stavební)

Z á m ě r y
města týkající se prodeje, směny, darování, pronájmu a propachtování nebo výpůjčky hmotných
nemovitých věcí nebo práva stavby anebo jejich přenechání jako výprosu a záměry města smluvně zřídit
právo stavby k pozemku ve vlastnictví města
Město Ivančice, se sídlem Palackého nám. 196/6, 664 91 Ivančice, IČO: 00281859, zveřejňuje v souladu s
ustanovením § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
záměr
propachtování:

 • částí pozemků p. č. 2748/1, p. č. 2415/1, p. č. 2414 a p. č. 2411/1 o celkové výměře 133 m2
  , která tvoří část A
 • částí pozemků p. č. 2411/1, p. č. 2410/1 a p. č. 2408/1 o celkové výměře 212 m2
  , která tvoří část B
 • částí pozemků p. č. 2410/1 a p. č. 2408/1 o celkové výměře 100 m2
  , která tvoří část C
 • částí pozemků p. č. 2405/1, p. č. 2405/2, p. č. 2403/2, p. č. 2762/1, p. č. 2408/2 a p. č. 2403/2 o celkové výměře
  762 m2
  , která tvoří část D
 • částí pozemků p. č. 2405/1a p. č. 2403/2 o celkové výměře 350 m2, která tvoří část E
 • částí pozemků p. č. 2410/1, p. č. 2408/1, p. č. 2408/2, p. č. 2762/1, p. č. 2405/2 a p. č. 2405/1 o celkové výměře
  1 510 m2
  , která tvoří část F
  vyznačené v příloze, a to za minimální cenu 20,- Kč/m2
  /rok.
  V případě zájmu je možné podat písemné nabídky, které musí být doručeny městu Ivančice nejpozději do
  10:00 hod. dne 5. 8. 2022.
  Písemná nabídka musí obsahovat:
 • identifikaci zájemce – v rozsahu:
 • fyzická osoba: jméno, příjmení, datum narození a adresa místa trvalého pobytu,
 • fyzická osoba podnikající zapsaná v obchodním rejstříku: obchodní firma, místo podnikání a
  identifikační číslo, uvedení údaje, zda je či není plátcem DPH,
 • fyzická osoba podnikající nezapsaná v obchodním rejstříku: jméno a příjmení, místo
  podnikání a identifikační číslo, uvedení údaje, zda je či není plátcem DPH,
  MUIVX00LM0D2
  MUIVX00LM0D2
  2
 • právnická osoba: název, sídlo, identifikační číslo, uvedení údaje, zda je či není plátcem DPH.
 • zákres části pozemku na katastrální mapě uvedené v Příloze, o kterou má zájemce zájem + výměra
  této části v m2
 • výši nájemného – Kč/m2
  /rok (minimální cena 20,- Kč/m2
  /rok)
 • nabídka musí být podepsána zájemcem.
  Doporučujeme uvést v nabídce telefonický kontakt, popř. elektronickou adresu.
  Tento záměr byl schválen Radou města Ivančice na její 20. schůzi konané dne 13. 7. 2022 pod č. RM/2022/20/523.
  Město Ivančice si vyhrazuje právo zrušit záměr kdykoliv do rozhodnutí o propachtování Radou města Ivančice.

https://edeska.ivancice.cz/ude/import/www/vr2022/vm07/MUIV0B0R3IPT_0/MUIV0B0R3IPT/Zamer_propachtovani_pozemku_Pod_Jakubem.pdf