V lokalitě Horní Pancíře nad rodinnými domy vyrostou 7 patrové bytové domy - Město schválilo změnu z původních 3 pater

V lokalitě Horní Pancíře nad rodinnými domy vyrostou 7 patrové bytové domy - Město schválilo změnu z původních 3 pater

V Ivančicích je problém stavět. Pořídit si vlastní byt nebo dokonce rodinný dům se začíná stávat věcí extrémně luxusní. Proto je nám jasné, že je třeba toto téma otevřít a začít ho řešit. Ceny pozemků se v posledních letech zněkolikanásobily, nicméně co provádí Rada města za kejkle, z toho zůstává rozum stát.

Lokalita Horní Pancíře je určena k bytové zástavbě od roku 2017, kdy byl schválen územní plán města. Tato lokalita je rozdělena na několik částí a každá má svoji regulační ochranu pro možnost výstavby.

Jak šel čas:

  • 9.11.2020 na 6. veřejném zasedání Zastupitelstva návrh na změnu podlažnosti na max. 5NP nebyl schválen!
  • Schůzka s investorem/developerem
  • 7.12.2020 na 7. veřejném zasedání Zastupitelstva návrh na změnu podlažnosti na max. 7NP schválen!

Co se tedy odehrálo, že investor přesvědčil zastupitele v takovou otočku a změnit svůj názor, a dokonce schválit ještě víc podlaží, než původně zamítli?
Tato změna, která byla schválena snad jen výhradně ve prospěch investora může zavánět učebnicovým příkladem korupce!

Plocha Z3 BH

Původní regulační plán počítal maximálně se 3 podlažími, což se nyní mění ve prospěch developera a tam kde s ohledem na výstavbu rodinných domů měly být max 3 patra, bylo nově schváleno 7.

Lokalita Počet pater Nový počet
Z2 2NP 4NP
Z3 3NP 7NP
Z4+Z5 3NP 5NP

Pan Sojka situaci ještě zachraňuje územní studií, kde může být patrovitost snížena.

Zde jsou nejspíše karty dávno rozdány. Ostatně je nám otázkou, proč má tak rozsáhlou lokalitu developovat jeden subjekt.

Ze zápisu je dále zřejmé, že nebyl zájem toto konzultovat s lidmi, kteří zde mají postaveny rodinné domy.

Příště prosím lépe vybírejte, jaké zastupitele volíte, protože jediní, kteří se snaží hájit zájmy občanů, jsou pan Skála a pan Ing. Feith.

Někteří zastupitelé jsou totiž natolik pasivní, že hlasují podle toho, jestli zvedne ruku pan starosta nebo ne.

Schválení pořízení Změny č. 1 Územního plánu Ivančice – revokace
usnesení k bodu – dílčí změna č. 1.19
Úvodem starosta řekl, že na minulém zasedání se zastupitelé nedohodli na žádné variantě.
Došlo k setkání zastupitelů s potencionálními investory, kteří mají zájem lokalitu zastavět.
Městu byly předloženy plány, kde pod každým bytovým domem by měla být garážová státní.
V současné době má město velké problémy s parkováním aut jak na „novém“ tak na „starém“
sídlišti. Na pracovní schůzku byli přizváni všichni zastupitelé a byla jim myšlenka zástavby
v lokalitě Horní Pancíře představena. Místostarosta Sojka pokračoval, že ze strany města
vznikl požadavek, aby byla lokalita rozdělena na tři – čtyři sektory. Do těchto sektorů byla
přesně nadefinovaná podlažnost budov.
Návrh změny územního plánu řeší budoucí zástavbu lokality Ivančice Horní Pancíře. Jedná se
o jižní svah o mírném sklonu svažující se ke stávající komunikaci. Vstup do lokality je
umožněn z více směrů, a to z východního v návaznosti na komunikace ve stávající zástavbě, 
8
severního protažením stávající komunikace a z jižního směrem od kruhového objezdu
navazujícího na nákupní zónu umístěnou na úpatí svahu.
Charakter zástavby vychází z platné územně plánovací dokumentace.
V současnosti jsou v územním plánu v dotčeném území tyto plochy:

V jihozápadní části území podél hlavní spojovací komunikace jsou navrženy v jižní části
sedmi- podlažní bytové objekty, navazující na výškovou niveletu osmipodlažních stávajících
panelových domů. Jejich hmota je vůči stávající okolní zástavbě subtilnější díky klesajícímu 
9
terénu. Na ně navazují bytové objekty pětipodlažní, v linii s nižší zástavbou stávajícího
sídliště. Toto urbanistické řešení tak navazuje na stávající zástavbu sídliště z 80. let 20. století,
kde se jedná o kapacitní panelové domy s plochou střechou, ale umístěním a orientaci staveb
reaguje na přirozený průběh terénu a umožňuje lepší osvětlení a proslunění bytových
jednotek. Navrženy jsou taky rozsáhlé plochy veřejného prostoru s množstvím zeleně a studie
taky řeší retenci dešťové vody v území.
Na zástavbu bytovými domy pak navazuje v severní a západní části rozsáhlé nově navržené
území s rodinnými domy. Tyto domy jsou navrženy s pozemky od 250 m2
v případě řadového
domu a od 400 m2
pro rodinný dům samostatně stojící, do velikostí 800 – 1500 m2
v severozápadní části rozvojové lokality. V území jsou navrženy plochy pro umístění
sportovišť, dětského hřiště a dalších rekreačních využití. Předpokládá se osazení komunikací
liniovými stromořadími, jakož i volné nesoukromé plochy zelení parkového charakteru.
Řešeným územím prochází ve směru severojižním cyklostezka, navazující na komunikaci
stávajícího sídliště. Parkování u bytových domů je navrženo v dostatečné kapacitě částečně na
terénu a částečně pod nově navrženými objekty.
16.45 – přišel Ing. Feith, MBA
Starosta otevřel diskusi. Do diskuse se přihlásil pan Skála. Řekl, že předložená varianta je
ještě horší než ta, která byla předložena na minulém zasedání zastupitelstva. Oproti poslední
variantě se zvyšuje počet podlaží. Jak řekl, chápe postoj investora, pro kterého je ekonomicky
výhodné postavit domy s co nejvíce podlažími, tedy s co nejvíce byty. Na schůzce investor
řekl důležitou věc, že pro něj je výhodné udělat podzemní parkování pouze v případě, že
objekt bude mít sedm a více nadzemních podlaží. Tam, kde budou domy pouze čtyřpodlažní,
tak tam podzemní parkování nebude. Pan Skála dále řekl, že mu na tom vadí to, že když se
schválil územní plán, který se poměrně dlouho vyvíjel, tak jeho tvůrce v lokalitě navrhoval
podlažnost domů s ohledem na to, jaká už je kolem výstavba. Ale zastupitelům je teď
předložen návrh, který téměř zdvojnásobí kapacitu území, jak co se týče bytů, tak i lidí.
Navrhl, aby území zůstalo tak, jak bylo navrženo v původním územním plánu a předloženou
změnu neschválit.
Starosta reagoval, že nevidí žádný problém v tom, že by byly schváleny vícepodlažní domy.
Když se na starém sídlišti plánovaly domy s jedním podzemním a jedním nadzemním
parkováním, vyšla tato stání cca na 800 tis. Kč. Proto byla parkovací místa navrženo pouze u
domů s více patry. Místostarosta Sojka řekl, že jak v územním, tak i ve strategickém plánu
jsou vize rozvoje města. Ivančice chtějí být moderním a rozvíjejícím se městem. Od roku
1989 do prosince roku 2019 přibylo ve městě pouze 162 obyvatel. Dále řekl, že na jednu
stranu byly v územním plánu vyčleněné plochy pro výstavbu, ale na druhou stranu si
zastupitelé kladou takové podmínky, že by nikdo nemohl nic postavit. Řekl, že ho mrzí, že
zastupitelstvo není ochotno zmírnit nastavené regulativy co se územního plánu týká. Jak dále
řekl, není zastáncem toho, že by v lokalitě měly vyrůst dvanáctipatrové domy. Projekt, tak jak
byl zastupitelům prezentován, má smysl. Jsou tam věci, které zabezpečí v lokalitě klid a
lokalita bude vypadat dobře. Jako příklad uvedl staré sídliště, kde místo sportovního areálu
vyrostl jediný dům, který má podzemní parkování. V okolí domu jsou zelené plochy, prostor
na dětské hřiště a hlavně to není všechno zastavěno automobily, jak je to jinde. K příspěvku
pana Skály řekl, že developer se vždycky dívá na ekonomickou stránku věci, nestavěl by nic,
co by se mu nevyplatilo. V Ivančicích je zájem jak o stavební parcely, tak o byty. A ceny jsou
kolem 4 mil. Kč za byt a za pozemky cca 2,4 tis. Kč/m2
. Pokud nedojde ke zvýšení nabídky,
nikdy se nepodaří ceny snížit. Ing. Feith se zeptal, zda zamýšlená výstavba byla projednávána
s obyvateli, kteří v té lokalitě již bydlí, mají tam své domy. Další dotaz Ing. Feitha se týkal
využití volných ploch mezi navrženými domy. Zeptal se, do jaké míry je garantováno, že 
10
nebude každé místo využito pro výstavbu k bydlení, ale že tam budou taky plochy
odpočinkové i plochy pro sport.
Starosta odpověděl, že v materiálech, které zastupitelé obdrželi, je to popsáno a stejně tak byla
řešena tato otázka na schůzce s developerem.
Místostarosta Sojka navázal, že jestliže se řeší tak velká lokalita, kde přibude více jak sto lidí,
je třeba se zabývat i otázkou občanské vybavenosti. Jedním z požadavků města bylo
vybudování mateřské školy, a to na náklady developera. Co se týče sportovišť, tak ta jsou
obsažena ve studii regenerace sídliště, kde se v některých částech objeví plochy pro sport a
plochy odpočinkové.
Ing. Feith se znovu zeptal, jaké konkrétní prvky občanské vybavenosti jsou v lokalitě
plánované. Místostarosta Sojka znovu odpověděl, že mateřská škola, obchody a služby.
Výstavba by v lokalitě probíhala v několika etapách. Začínalo by se nejblíže kruhovému
objezdu a postupně by se postupovalo směrem nahoru. Pokud zastupitelé předmětný bod
odsouhlasí, bude město s developerem řešit územní studii, která by dala teprve výslednou
podobu celé lokalitě; to bude důležité i proto, že kdyby došlo ke změně investora, tak aby
byly dané mantinely pro výstavbu.
Pan Skála reagoval na poslední větu místostarosty p. Sojky, řekl, že ve schváleném územním
plánu jsou již jasně dané regulativy a po zastupitelích se teď chce, aby byla schválena změna
ve prospěch investora. Dále řekl, že investor předložil studii, kde opomněl druhou stranu
lokality, kde jsou postaveny rodinné domy, neřeší se výstavba rodinných domů přímo
v lokalitě Horní Pancíře, která už tam je. Co se týče parkování, tak na schůzce developer jasně
řekl, že podzemní garáže mají být vybudované pouze u sedmipodlažních bytových domů, u
ostatních domů jsou zakreslena pouze parkovací stání podél komunikací.
Starosta komentoval příspěvek pana Skály v tom smyslu, že není možné se dohadovat o všem.
Zastupitelům se předkládá ke schválení změna územního plánu. Pojem občanská vybavenost
je široký. V lokalitě, jak bylo řečeno, má být mateřská školka. Jako příklad občanské
vybavenosti uvedl výstavbu bytů nad obchodním domem Centrum, kdy vzniklo cca 20
nových bytů, ale parkoviště pro jednotlivé byty nikdo neřešil. Prodejny jsou prázdné,
restaurace zavřená. Z toho je vidět, že občanská vybavenost může být naplánovaná jaká chce,
to však neznamená, že bude obyvateli využita, pak tyto služby zaniknou. Lokalita Horní
Pancíře se zdála být vhodnou především proto, že se v ní nachází obchodní dům Tesco a
centrum Aventin. Vlastní studie je ze strany investora velmi dobře řešena. Ing.
Feith požádal, aby v případě sektoru Z2, kde se v jeho blízkosti nacházejí tři rodinné domy,
zůstalo místo navrhované změny (4 nadzemní podlaží + podkroví) to původní, tj. 2 nadzemní
podlaží + podkroví. Zároveň se zeptal, zda někdo s obyvateli zmíněných rodinných domů o
plánované výstavbě hovořil.
Starosta Ing. Feitha upozornil, že zastupitelé dostávají materiály k prostudování 10 dní před
konáním zasedání zastupitelstva. Není možné se k takovým otázkám bez přípravy vyjádřit.
 Ing. Feith se zeptal znovu, zda s obyvateli v té lokalitě někdo o
plánované výstavbě hovořil, jestli se jich někdo zeptal na jejich stanovisko.
 Místostarosta Ing. Sládek odpověděl,
že architekti, kteří přijeli zástavbu lokality prezentovat, ji představili jako celek. Jestliže
zastupitelé změnu neodsouhlasí, přinutí architekty k tomu znovu celou studii přepracovat.
K otázce pana Feitha Ing. Sládek řekl, že projektanti jsou si vědomi nemovitostí, které tam už
jsou, a proto byl návrh zpracován tak, aby se jim nebránilo ve výhledu.
Ing. Feith se znovu zeptal, zda někdo s dotčenými obyvateli hovořil; starosta odpověděl, že
není investor a neptal se jich; řekl, že to je dotaz pro investora.
Ing. Feith upozornil, že zastupitelé schválením změny mají rozhodnout o komfortu bydlení
občanů, kteří tam už bydlí. Starosta reagoval, že například v lokalitě Na Brněnce se přímo za
zahradami rodinných domků, kde už lidé bydlí, postavil čtyřpatrový dům. Obyvatelé 
11
rodinných domků protestovali, ale bezvýsledně; postupovalo se podle územního plánu, nikdo
se jich na stanovisko neptal. Dotaz Ing. Feitha měl být položen na pracovním zastupitelstvu.
 Ing. Feith odpověděl, že stejnou otázku položil na
minulém zasedání zastupitelstva. Znovu se zeptal, jestli od minulého zasedání zastupitelstva
to někdo s lidmi projednal. Starosta zopakoval, že město Ivančice není investorem akce, takže
se nikoho neptalo. Rovněž místostarosta Sojka odpověděl, že nemá informaci od developera,
že by tuto otázku s obyvateli řešil. Dále řekl, že město již zpracovalo zadání pro územní
studii. Pokud územní studie bude zastupitelstvu předložena ke schválení, mohou ji zastupitelé
následně upravovat. Pokud je řečeno, že mohou být až 4 nadzemní podlaží, nikde není
napsáno, že musí být čtyři, ale jedná se pouze o maximum. Pokud má být územní studie
schvalovaná, bude zase schvalovaná zastupitelstvem jako všechny ostatní studie.
V projednávaném bodě se jedná především o to, stanovit hranice pro výstavbu. Podle jeho
názoru již zastupitelé řeší otázky, které by se měly řešit až při schvalování územní studie.
 Pan Skála řekl, že
jako zastupitelé města v první řadě zastupují občany. Proto by jednání měla probíhat s občany
dříve, než se něco schválí investorovi. Dále se pan Skála vrátil k lokalitě Na Brněnce, která je
neustále připomínána; je zde zásadní rozdíl: V době, kdy se lokalita Na Brněnce zastavovala,
nemělo město zpracovaný územní plán, takže se nemělo o co opřít, aby tam výstavbu
ovlivnilo. Ale teď město územní plán má, a proto by se ho mělo držet.
 Starosta odpověděl, že pokud jde o to hájit zájmy
občanů, nabízí se otázka, kde mají mladí lidé bydlet a proč jsou byty tak neúměrně drahé.
Řekl, že nedokáže posoudit, jaký vliv bude mít zástavba na obyvatele zmíněných tří domků.
Řekl, že kdyby znal dotaz dřív, mohl se investora zeptat. Na pořadu jednání je schválení
změny územního plánu. Všechny připomínky však směřují k tomu, co se bude řešit až
následně.
Mgr. Tureček řekl, že na pracovním zastupitelstvu, kde byla zástavba zastupitelům
představena, tak se modelovaly různé situace i výšky domů. Z různých 3D pohledů bylo vidět,
že čtyři patra nic neovlivňují. Terén se nachází o dost níž, než je zmiňovaná zástavba. Dále
řekl, že k otázce parkování se zeptal na schůzce investora, jestli-když zastupitelé povolí
výstavbu sedmipodlažních domů – je možné vybudovat podzemní garáže i u čtyřpodlažních
domů, a bylo mu odpovězeno, že ano. Podklady, které zastupitelé obdrželi, mají za úkol spíše
ukázat, jak by to mohlo vypadat, kde budou zelené plochy, jaké budou průhledy apod. Přesné
řešení ukáže až územní studie. Závěrem Mgr. Tureček řekl, že když viděl v reálu
představenou vizualizaci zástavby, tak změnil svůj názor oproti tomu, jaký měl na minulém
zastupitelstvu. Zeptat se však dotčených obyvatel by byl určitě dobrý krok.
 Místostarosta
Sojka po poradě s Ing. Coufalem navrhl doplnit návrh usnesení a to o text …„pro níže
uvedené plochy Z2 – Z5 je stanovena podmínka zpracování územní studie“.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Ivančice revokuje usnesení ze dne 9.11.2020 – pořízení Změny č. 1
Územního plánu Ivančice – dílčí změna 1.19 takto:
Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje pořízení Změny č. 1 Územního plánu Ivančice
– dílčí změna č. 1.19 Změna podlažnosti bytových domů v lokalitě Horní Pancíře na pozemcích
parc.č. 900/72, 900/71, 900/70, 900/69, 900/60, 900/67, 900/68, 900/96, 900/97, 900/98, 900/100,
900/99, 900/101, 900/102, 900/103, 900/104 a 900/105, k.ú. Ivančice, pro níže uvedené plochy Z2 –
Z5 je stanovena podmínka zpracování územní studie.
Návrh změny:
• změny průběhu ploch
• změny podlažností


Hlasování:
Pro: 14 Proti: 1 Zdrželo se: 0 Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: ZM/2020/7/187
Na technický dotaz JUDr. Chládkové, zda se jednalo o návrh k hlasování, když p. Skála
v diskusi řekl, že navrhuje, aby území zůstalo tak, jak bylo navrženo v původním územním
plánu a předloženou změnu neschválit, odpověděl p. Skála, že to návrh k hlasování nebyl, že
navrhl předloženou změnu neschválit

Celý zápis ke stažení zde

MĚSTO IVANČICE - Zápis z 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice
konaného dne 07. 12. 2020
https://ivancice.cz/wp-content/uploads/2020/12/ZM-2020-07-07.12.2020.pdf