Nová průmyslová zóna v lokalitě Ivančice Na Brněnce pod JZD

Nová průmyslová zóna v lokalitě Ivančice Na Brněnce pod JZD

Ze zápisu zasedání rady města Ivančice číslo 8/2020 je patrné, že se pro rozvoj města konečně dělají postupné kroky. Bylo shváleno získání důležitých pozemků v této lokalitě v majetku ADW Farm, a.s., výměnou za pozemky okolo bývalého JZD v majetku města.

Poslední klíčová parcela č. 3018/5 je v majetku státu (Státní pozemkový úřad), který město může opět získat směnou za jiný pozemek.

Oblast Z93
Ivančice, Na Brněnce
NZ

plochy pro smíšený výrobní areál
obsluha území

 • dopravní ze stávajících ploch dopravní infrastruktury
 • napojení na inženýrské sítě řešit lokálně
  prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu - min. 20% rozlohy budou tvořit pozemky pro ochrannou a izolační zeleň
 • respektovat podmínky BP plynovodu
 • respektovat podmínky vzdálenosti 50 m od okraje lesa
  výšková regulace zástavby
 • max. 2 NP, v případě halových objektů výška římsy max. 5 m
Pozemky v majetku města Ivančice, oranžově +-ohraničené pro směnu s ADW
Pozemky v majetku ADW pro směnu s městem
 Záměr úplatného nabytí pozemků p. č. 3018/36, 3018/37 a záměr prodeje pozemků ve vlastnictví města p. č. st. 1561/6, p. č. 3027/31, 3027/32, 3027/36, 3027/37, 3027/38, 3027/39, 3027/40, 3027/41 a pozemků dle GP č. 1841-134/2016 označených p. č. 3027/22, 3037/46, 3027/24 vše v k. ú. Ivančice
Návrh usnesení: RM doporučuje zastupitelstvu města

schválit záměr úplatného nabytí pozemků, a to:
p. č. 3018/35, orná půda, o výměře 4467 m2,
p. č. 3018/36, orná půda, o výměře 620 m2,
p. č. 3018/37, orná půda, o výměře 6570 m2,
vše v k. ú. Ivančice, obec Ivančice, zapsané na LV č. 3756, vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrálního pracoviště Brno-venkov,

schválit záměr prodeje pozemků:
p. č. st. 1561/6, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 135 m2, na níž se nachází budova bez č.p./č. ev., zemědělská stavba ve vlastnictví společnosti ADW FARM, a.s.,
p. č. 3027/31, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 2427 m2,
p. č. 3027/32, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 3280 m2,
p. č. 3027/36, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 1496 m2,
p. č. 3027/37, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 1326 m2,
p. č. 3027/38, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 1100 m2,
p. č. 3027/39, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 62 m2,
p. č. 3027/40, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 465 m2,
p. č. 3027/41, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 56 m2,
a dále části pozemků oddělené geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 1841‑134/2016 ze dne 02.06.2016 vyhotoveného B., a to:

část pozemku p. č. 3027/52 (vzniklého obnovou katastrálního operátu z části pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci – parcela původ Pozemkový katastr (PK) – p. č. PK 3027/1), oddělená a označená jako díl m, část pozemku  p. č. 3027/54 (vzniklého obnovou katastrálního operátu z části pozemku p. č. PK 3032/2), oddělená a označená jako díl n, část pozemku p. č. 3027/53 (vzniklého obnovou katastrálního operátu z části pozemku – p. č. PK 3034/1), oddělená a označená jako díl o a část pozemku p. č. 3027/51 (vzniklého obnovou katastrálního operátu z části pozemku p. č. PK 3036/2), oddělená a označená jako díl p, sloučené a nově označené jako pozemek p. č. 3027/22, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 740 m2,
část pozemku p. č. 3037/13, lesní pozemek, nově označená jako pozemek p. č. 3037/46, lesní pozemek, o výměře 5 m2,
část pozemku p. č. 3027/48 (vzniklého obnovou katastrálního operátu z části pozemku p. č. PK 3036/2), oddělená a označená jako díl y, část pozemku p. č. 3027/46 (vzniklého obnovou katastrálního operátu z části pozemku p. č. PK 3036/3), oddělená a označená jako díl z, část pozemku p. č. 3027/47 (vzniklého obnovou katastrálního operátu z části pozemku – p. č. PK 3036/3), oddělená a označená jako díl b1 a část pozemku p. č. 3027/45 (vzniklého obnovou katastrálního operátu z části pozemku p. č. PK 3037/5), oddělená a označená jako díl a1, sloučené a nově označené jako pozemek p. č. 3027/24, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 90 m2,
to vše v k. ú. Ivančice, obec Ivančice, zapsané na LV č. 10001, vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrálního pracoviště Brno-venkov,

uložit OISMaP, aby zajistil vyhotovení znaleckého posudku na cenu pozemků uvedených pod písm. a).
Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/8/250