Plánovaná novostavba bytového domu u židovského hřbitova se nelíbí majitelům sousedních pozemků

Plánovaná novostavba bytového domu u židovského hřbitova se nelíbí majitelům sousedních pozemků

Námitky majitelů sousedních parcel 940/295 a 940/100. Ti se bohužel dodnes domnívali, že mají stavební pozemky. Územní plán Ivančic z roku 2017 ale definuje na pozemku 940/100 ochranou plochu zeleně a na pozemku 940/295 plochu pro komunikace.

Udělali nejspíše chybu, že neměli připomínek, při schvalování tohoto územního plánu.


A. Námitky Petra P. a Jiřiny P., 664 91 Ivančice ze
 dne 25.3.2019 (účastníci řízení – spoluvlastníci sousedních pozemků p.č. KN 940/295 a  944/3, vše k.ú. Ivančice) + Námitky Mgr. Hany K., 664 91 Ivančice a Jaromíra R., 674 01 Třebíč ze dne 3.4.2019 a 9.5.2019 (účastníci řízení – spoluvlastníci  sousedního pozemku p.č. KN 940/100), oba zastoupení Jaromírem K., 664 91 Ivančice:
1) Nesouhlasíme se změnou rozhodnutí a namítáme omezení a zásah do vlastnického práva.
Z důvodů zamýšlené výšky předmětné stavby bude tato omezovat vlastníky pozemků p.č.
940/295 a 940/100 v jejich využití, a to stavebním omezením, stíněním a obtěžovat vzhledem, a
to nejen z vyšších pater. Na pozemcích p.č. 940/295 a 940/100, které jsou podle územního plánu
určené k zastavění, plánujeme s vlastníky výstavbu dvou rodinných domků, kdy musíme
zohlednit zelené ochranné pásmo 10 metrů od hranice židovského hřbitova. Tudíž nám nezůstane
dostatek volného prostoru k výstavbě.
K této námitce stavební úřad uvádí:
Územní rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno v roce 2016, kdy město Ivančice nemělo
vydanou územně plánovací dokumentaci (platný územní plán). Dle současného územního plánu je stavba umístěna v ploše „SM-smíšená obytná městská Z41“, která stanoví výškovou regulaci
staveb max. 2NP + podkroví, což projektová dokumentace změny územního rozhodnutí
akceptuje. Část pozemku p.č. KN 940/295, k.ú. Ivančice je dle územního plánu Ivančic součástí
plochy „SM“, avšak reálně se na tomto pozemku za současné situace nedá umístit stavba
rodinného domu, protože se jedná o úzký pozemek, jehož větší část je součástí „plochy veřejného
prostranství PV“ (komunikace). Pozemek p.č. KN 940/100, k.ú. Ivančice je součástí plochy „PVveřejné prostranství“ a plochy „ZO-izolační zeleň“, tedy i na tomto pozemku nelze umístit
stavbu RD. Zastínění budoucí výstavby rodinných domů a obtěžování vzhledem je tedy za těchto
podmínek irelevantní. Stavební úřad k této námitce nepřihlédl.
2) Namítáme nevhodné umístění taras a balkonů na východní stranu směrem k hřbitovu a
zamýšlené výstavbě rodinných domů na pozemcích p.č. 940/295 a 940/100. Umístění teras a
balkonů je třeba posuzovat i s ohledem na zákon o pohřebnictví, kdy je třeba klást důraz na
zákonnou ochranu piety a důstojnosti pochování lidských ostatků. Podle § 17 odst. 2 zákona č.
256/2001 Sb., o pohřebnictví platil zákaz výstavby v ochranném pásmu veřejného pohřebiště
v šíři nejméně 100 m, tudíž původní územní rozhodnutí a stavební povolení jsou protizákonné a
vůbec neměly být vydány.
K této námitce stavební úřad uvádí:
Veškeré balkony a terasy BD jsou orientovány na západní stranu, pouze venkovní terasy na
pozemku v úrovni 1.NP jsou orientovány na východ. V roce 2016, kdy bylo vydáno územní
rozhodnutí, kdy platilo dle §17 odst. 2 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, že „ochranné
pásmo okolo veřejných pohřebišť se zřizuje v šíři 100 m. Stavební úřad může v tomto ochranném
pásmu zakázat nebo omezit provádění staveb, jejich změny nebo činnosti, které by byly
ohrožovány provozem veřejného pohřebiště nebo mi mohly ohrozit řádný provoz veřejného
pohřebiště nebo jeho důstojnost.“ Židovský hřbitov je nemovitá kulturní památka, která již
dlouhá léta neslouží jako veřejné pohřebiště. Toto ustanovení zákona nezakazovalo umisťovat
stavby do tohoto ochranného pásma, ale umístění stavby posoudil stavební úřad na základě
závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy, zejména Krajské hygienické stanice, která
vydala k umístění stavby kladné závazné stanovisko. Ke změně umístění stavby je vydáno kladné
závazné stanovisko Krajské hygienické stanice JmK a úřadu územního plánování MěÚ Ivančice
a dále je součástí spisu vyjádření orgánu státní památkové péče MěÚ Ivančice. Z těchto důvodů
stavební úřad k námitce nepřihlédl.
3) Změna projektové dokumentace zamýšlené stavby počítá s jedním podzemním rozšířením,
což s ohledem na umístění ve svahu vyžaduje geologický průzkum. Jinak může dojít k posunu
půdy a poškození zdi židovského hřbitova. S ohledem na to máme za to, že dotčeným orgánem
je orgán památkové péče, který by měl být účastníkem řízení a dát závazné stanovisko
k zamýšlené výstavbě.
K této námitce stavební úřad uvádí:
Stavba je umístěna v mírném svahu ve vzdálenosti více než 30 m od zdi židovského hřbitova. Dle
posouzení autorizovaného projektanta stavby nehrozí žádné nebezpečí sesuvu půdy, který by
ohrozil ohradní zeď židovského hřbitova, příp. vlastní náhrobky. Orgán státní památkové péče
MěÚ Ivančice vydal k umístění stavby vyjádření č.j. MI 23864/2019 PAM-Pe ze dne 21.10.2019,
ve které konstatuje, že umístění ani provedení stavby nevyžaduje vydání závazného stanoviska a
že židovský hřbitov nemá ve svém okolí zřízeno ochranné pásmo, které by umožňovalo regulovat
výstavbu v jeho okolí. Z těchto důvodů stavební úřad k námitce nepřihlédl.
4) S ohledem na umístění stavby v blízkosti historického hřbitova máme za to, že v místě
umístění stavby by měl proběhnout nejdříve archeologický průzkum, s ohledem na možnost
výskytu archeologicky cenných nálezů.
K této námitce stavební úřad uvádí:
Stavebníkovi byla v územním rozhodnutí uložena podmínka č. 12 výroku rozhodnutí o dodržení
podmínek vyjádření Archeologického ústavu AV ČR Brno zn: 3795/15 DS ze dne 16.10.2015, ve
kterém je tato problematika řešena. Tato podmínka zůstává i nadále v platnosti. Z těchto důvodů
stavební úřad k námitce nepřihlédl.
5) Změna projektové dokumentace předpokládá podzemní garáže, nicméně projekt požární
ochrany počítá s parkováním venku. Zároveň vjezd a výjezd z garáží je projektován způsobem,
kdy bude emisemi obtěžovat vlastníky parcel č. 940/295, 940/100 a 944/3.
K této námitce stavební úřad uvádí:
Projektová dokumentace ke změně územního rozhodnutí neobsahuje parkování v podzemním
podlaží objektu, veškerá parkovací místa jsou situovány venku, tzn. řešit emise u vjezdu a výjezdu
z garáží je irelevantní. Z těchto důvodů stavební úřad k námitce nepřihlédl.
6) Zamýšlená výstavba není v souladu s architektonickým rázem městské části (nízká výstavba,
sedlové střechy atd.). Proto navrhujeme záměr (urbanistické řešení) posoudit architektem
s ohledem na lokalitu. Dle našeho názoru výstavba BD v dané lokalitě není vhodná s ohledem na
skutečnost, že by tato ohromná stavební masa vystupovala v těsné blízkosti židovského hřbitova
a stala by se tak dominantou při pohledu za židovský hřbitov od ulice Mřenkova, kde je hlavní
vstup na hřbitov. V dané lokalitě lze zvažovat pouze jednopodlažní stavbu s podkrovím se
sedlovou střechou.
K této námitce stavební úřad uvádí:
Ke změně umístění stavby vydal závazné stanovisko úřad územního plánování pod č.j. MI
14953/2019-UUP-Ko ze dne 15.7.2019, ve kterém se uvádí:“ Orgán územního plánování zároveň
navržený záměr posoudil z hlediska naplnění cílů a úkolů územního plánování vyplývajících z §
18 a 19 stavebního zákona. Zejména vzal úvahu, zda navržený záměr vyhovuje urbanistickým,
architektonickým a estetickým požadavkům na využívání a prostorové uspořádání území
s ohledem na podmínky v území a na jeho charakter [§ 19 odst. 1, písm. d) a e) stavebního
zákona]. Navržené změny významně nemění prostorové parametry původně povoleného řešení.
Objekt svým objemem respektuje stávající stav výškově i hmotově, nenarušuje charakter okolní
zástavby. Objekt nezhoršuje podmínky pro využívání sousedních nemovitostí a netvoří nevhodné
dominanty. Záměr je v souladu s cíli a úkoly územního plánování.“
Bytový dům je umisťován v ploše „SM-plochy smíšené obytné městské Z41“ s prostorovou
regulací max. 2 NP a podkroví, což stavba bytového domu respektuje.
Z těchto důvodů stavební úřad k námitce nepřihlédl.
7) Z projektové dokumentace není zřejmé, jakým způsobem má stavebník vyřešené nakládání
s odpadní vodou. V tomto ohledu by měl projektovou dokumentaci doplnit. Pokud má v úmyslu
řešit odpadní vodu přečerpávací stanicí, její umístění může obtěžovat emisemi hlukem a
zápachem) vlastníky sousedních pozemků a pietu židovského hřbitova.
K této námitce stavební úřad uvádí:
Nakládání s vodami není předmětem tohoto řízení, je řešeno v územním rozhodnutí. Z těchto
důvodů stavební úřad k námitce nepřihlédl.
8) Účastníkem řízení by měli být vlastníci parcel č. 940/295, 940/100, 947, 944/3, 945, 247, 246,
244, 243, 241/2, kterých se zamýšlená stavby bude přímo dotýkat a dále obec Ivančice z důvodu
zásahu zamýšlené stavby do práva cesty kolem jižní strany židovského hřbitova (zrušení
propojení ulic Lipová /Javorová a Mřenková a dále Na Brněnce a Mřenková). Tyto veřejné cesty
jsou využívány od nepaměti občany města, aby se dostali na Tesařovo náměstí, kde je
autobusový terminál a děti k cestě do školy.
K této námitce stavební úřad uvádí:
Vlastníci uvedených parcel jsou účastníci tohoto řízení, snad s výjimkou vlastníků pozemku p.č.
KN 945, k.ú. Ivančice, který nebyl stavebním úřadem zařazen do okruhu přímo dotčených sousedních pozemků. Účastníkem řízení je i město Ivančice. Žádne oficiální veřejné cesty nejsou
rušeny. Řešení veřejných cest v této lokalitě je koordinováno městem Ivančice a propojení
uváděných ulic je připravováno k realizaci. Z těchto důvodů stavební úřad k námitce nepřihlédl.

https://edeska.ivancice.cz/ude/import/www/vr2020/vm02/MUIV0B0IKG9J_0/MUIV0B0IKG9J/278778.pdf