Problémový pozemek bránící realizaci výstavby z ulice Mřenková KN 202/7

Problémový pozemek bránící realizaci výstavby z ulice Mřenková KN 202/7

V roce 2018 město Ivančice získalo pozemek nacházející se vedle  areálu pro výkup druhotných surovin na ulici Mřenková. Pozemek získalo bezúplatně od Státního pozemkového úřadu a proto se k jeho správě vztahují další omezení pro jeho další užití.

  1. Pozemek se s ohledem na to, že je určen vydaným územním plánem nebo vydaným regulačním plánem k realizaci veřejné zeleně a k realizaci veřejně prospěšných opatření anebo již k těmto účelům využité, převádí na nabyvatele bezúplatně.
    Určení jednotlivých pozemků uvedených v článku I. této smlouvy je dle platné územně plánovací dokumentace následující:
    Katastrální území Parc.č. Určení dle platné ÚPD Účetní ocenění v Kč
    Ivančice KN 202/7 pro veřejnou zeleň již využit 10 176,25 Kč
  1. V případě změny územně plánovací dokumentace, na základě které došlo k bezúplatnému převodu pozemku do vlastnictví obce, pro kterou by nebyl pozemek nebo jeho část využit k realizaci veřejné zeleně, je obec povinna zemědělský pozemek převést zpět na převádějícího za stejných podmínek, za jakých byl na nabyvatele převeden, a to ve lhůtě do 90 dnů od nabytí právní moci změny územního plánu nebo změny regulačního plánu. Jestliže nebude možné pozemek převést zpět na převádějícího, protože bude ve vlastnictví třetí osoby, zavazuje se obec k tomu, že ve stejné lhůtě poskytne převádějícímu náhradu za tento pozemek v penězích. Výše náhrady bude rovna ceně pozemku zjištěné podle cenového předpisu platného ke dni uzavření smlouvy, podle které byl pozemek obci převeden.
  1. Nabyvatel se zavazuje, že v případě náhrady za tento pozemek v penězích podle ustanovení bodu 2) článku IV. této smlouvy uhradí převádějícímu náklady, které budou vynaloženy na jeho ocenění.

Celý text smlouvy https://smlouvy.gov.cz/smlouva/5849139

Tímto klíčovým pozemkem je tedy omezena další výstavba na parcelách 946/1, 946/8, 946/7 pod LV 2901 v kú Ivančice a následujících, které jsou prodávány panem Švéda z Brna jako stavební.

946/1, 946/8, 946/7 pod LV 2901